3 خواب
2 حمام
260 متراژ
340 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2 حمام
700 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 21,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
200 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 3,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
800 متراژ
190 زیر بنا
قیمت: 7,000,000,000
مشاهده جزئیات