2 خواب
1 حمام
500 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
230 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
210 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,300,000,000
مشاهده جزئیات