2 خواب
400 متراژ
100 زیر بنا
رهن: 300,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
205 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
320 متراژ
350 زیر بنا
قیمت: 9,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
218 متراژ
220 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات