3 خواب
320 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 4,500,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
170 متراژ
130 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
230 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 1,800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
200 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
220 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 1,600,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
135 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
260 متراژ
90 زیر بنا
قیمت: 1,650,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
350 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 10,000,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
205 متراژ
270 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات