3 خواب
1 حمام
200 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 2,700,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
200 متراژ
100 زیر بنا
قیمت: 2,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
193 متراژ
213 زیر بنا
قیمت: 4,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
245 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 8,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
200 متراژ
150 زیر بنا
قیمت: 7,500,000,000
مشاهده جزئیات
5 خواب
4 حمام
260 متراژ
500 زیر بنا
قیمت: 11,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
660 متراژ
260 زیر بنا
قیمت: 6,500,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
950 متراژ
180 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات