3 خواب
2 حمام
175 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 5,200,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2 حمام
302 متراژ
270 زیر بنا
قیمت: 4,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
320 متراژ
280 زیر بنا
قیمت: 6,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
380 متراژ
210 زیر بنا
قیمت: 5,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
290 متراژ
200 زیر بنا
قیمت: 6,500,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
3 حمام
700 متراژ
400 زیر بنا
قیمت: 14,000,000,000
مشاهده جزئیات