ویلا
فروش

2 خواب
120 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,800,000,000
مشاهده جزئیات
1 خواب
115 متراژ
70 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
2 حمام
650 متراژ
330 زیر بنا
قیمت: 14,000,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
2 حمام
305 متراژ
320 زیر بنا
قیمت: 9,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
150 متراژ
85 زیر بنا
قیمت: 2,100,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
1 حمام
420 متراژ
367 زیر بنا
قیمت: 14,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
180 متراژ
110 زیر بنا
قیمت: 2,000,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
2 حمام
250 متراژ
140 زیر بنا
قیمت: 2,200,000,000
مشاهده جزئیات
3 خواب
3 حمام
230 متراژ
300 زیر بنا
قیمت: 3,550,000,000
مشاهده جزئیات
4 خواب
3 حمام
240 متراژ
250 زیر بنا
قیمت: 3,700,000,000
مشاهده جزئیات