نتیجه جستجو

ما پیدا کردیم 11 مکان در این مجموعه "رهن و اجاره"
2 خواب
1 حمام
300 متراژ
70 زیر بنا
رهن: 120,000,000
اجاره: 2,200,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
1100 متراژ
130 زیر بنا
رهن: 800,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
110 متراژ
110 زیر بنا
رهن: 120,000,000
اجاره: 8,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
110 متراژ
110 زیر بنا
رهن: 120,000,000
اجاره: 7,000,000
مشاهده جزئیات
2 خواب
1 حمام
107 متراژ
رهن: 400,000,000
اجاره: 1
مشاهده جزئیات